පෙළ සිට කථනය මාර්ගගතව

පෙළ සිට කථනය මාර්ගගතව

පෙළ ශ්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය කිරීම කිසි විටෙක පහසු වී නැත

අපි ඔබේ ලේඛන හසුරුවන ආකාරය

කථනයට පරිවර්තනය කිරීමට ඔබ තෝරන ලේඛන පළමුව පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපගේ සේවාදායකයන් වෙත අන්තර්ජාලය හරහා යවනු ලැබේ.

ඔබ අතින් ආදානය කරන පෙළ අන්තර්ජාලය හරහා යවන්නේ නැත.

අපගේ සේවාදායකයන් වෙත යවන ලද ලේඛන පරිවර්තනය සම්පූර්ණ වූ හෝ අසාර්ථක වූ පසු වහාම මකා දමනු ලැබේ.

ඔබගේ ලේඛන යැවීමේදී සහ එම ලේඛනවලින් උපුටා ගත් පෙළ බාගත කිරීමේදී HTTPS සංකේතනය භාවිතා වේ.